Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy:

Jiří Hrádek - JUBAL
Šafaříkova 3013
438 01 Žatec
IČ: 46763856
DIČ: CZ6106200232
Živnostenský list z 21.10.1997, č.j. 2/771/97 v Žatci
telefon:  +420 608 978 992
E-mail: info(a)jubal.cz

1. Základní ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje "Obchodní podmínky" pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v písemné smlouvě stanoveno jinak. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Jiří Hrádek – JUBAL) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží kupujícímu na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty na formuláři, který je k dispozici při dokončování objednávky zákazníka v internetovém obchodě).

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky (dále jen zboží) uvedené v objednávce. 
Váha, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené v e-shopu JUBAL.CZ jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v písemné smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.  

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. Cena a platba

Ceny, technické údaje, popisky a obrázky uvedené v e-shopu JUBAL jsou orientační, proto je vždy nutno je při objednávce konzultovat s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. 
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.  
K ceně zboží je připočítána cena dopravy, která se odvíjí od vzdálenosti, váhy a způsobu dopravy.

5. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

6. Dodací podmínky

Kupující může při dokončování objednávky zvolit z těchto možností:

  • Osobní odběr v Žatci, v sídle prodávajícího – doprava ZDARMA.
  • Objednávka do 3000 Kč bez DPH, platba dobírkou – doprava GEIS PARCEL 140 Kč + dobírka 30 Kč.
  • Objednávka do 3000 Kč bez DPH, platba předem, bankovním převodem – doprava GEIS PARCEL 140 Kč.
  • Objednávka nad 3000 Kč bez DPH, platba dobírkou – doprava GEIS PARCEL ZDARMA.
  • Objednávka nad 3000 Kč bez DPH, platba předem, bankovním převodem – doprava GEIS PARCEL ZDARMA.

Ceny dopravného jsou uvedeny včetně DPH. Zboží zasíláme jen v rámci ČR.

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a provést náležitý zápis o poškození zásilky do přepravního listu přepravce. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

7. Reklamační řád - záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

8. Odstoupení od smlouvy

V souladu s Občanským zákoníkem umožňuje prodávající kupujícímu vrátit zakoupené zboží zpět a to do 14 dnů od jeho doručení. Toto platí pro zboží, které bylo nakoupeno jinak než osobně. Zboží odešlete nejlépe doporučeně na adresu prodávajícího – na adresu uvedenou v nákupních dokladech. V případě, že zákazník pošle zboží na dobírku, nebude prodávající vrácení akceptovat a zboží nepřevezme. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka za vrácené zboží. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Výše uvedené se nevztahuje na:

  • zboží vyráběné speciálně na přání kupujícího, případně zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
  • dodávku zboží, u kterého došlo k porušení originálního obalu nebo které je už nějakým způsobem spotřebitelem použito

 

9. Ochrana osobních údajů podle GDPR

Zacházíme s Vašimi údaji vždy s respektem

Pokud jste návštěvníkem těchto webových stránek nebo pokud jste si u nás objednali obaly, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jaká práva máte v souvislosti s GDPR (jedná se o nařízení o ochraně osobních údajů) a jak je chráníme.

Kdo je správce?

Správcem Vašich osobních údajů je Jiří Hrádek - JUBAL, Šafaříkova 3013, 43801 Žatec Česká republika, IČ: 467 63 856 a provozujeme stránky: http://www.jubal.cz/ a http://www.obalyzatec.cz.

Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce, a tudíž určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Jaké osobní údaje sbíráme a proč

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů.
1. Prodej zboží. Fakturační a dodací údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli realizovat obchody.
2. Vedení účetnictví. Potřebujeme uchovávat vaše fakturační údaje z důvodu řádného vedení účetnictví.
3. Marketing – zasílání newsletterů. Newslettery Vám zasíláme jen na základě Vašeho souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup 

1. Forpsi.com – hosting webu, doména
2. Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
3. Geis parcel CZ s.r.o.a Geis CZ s.r.o. – dodání zásilek.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: info@jubal.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a musíme evidovat vystavené smlouvy po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. 

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

11. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

V e-shopu JUBAL.CZ platby převodním příkazem a dobírkou nepodléhají EET. Elektronickou EET účtenku v běžném režimu Vám vystavíme při osobním odběru a platbě hotově.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.